ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU

Vejledning

Om arkivet
Denne registrant omhandler Forlaget Arenas arkiv, der rummer 222 navne. Det drejer sig fortrinsvist om forfattere, der er udgivet på forlaget Arena, men refererer også til projekter knyttet til forlaget og Arkiv for Ny Litteratur og til personer, der har været aktive i driften af forlaget eller arkivet.
Nedenfor refereres til disse under betegnelsen opslagsnavn.

Arkivet udfylder en dobbelt funktion, idet det både er arkiv for Arenas og Arkiv for Ny Litteraturs drift og forretningsgang og arkiv for enkelte forfatterskaber. Antallet af arkivalier vedrørende de enkelte opslagsnavne varierer meget, men det er samme type arkivalier, der går igen. Det drejer sig om avisartikler om og af opslagsnavnet (eller andre omtaler af et værk, en forfatter, et projekt), breve (såvel forretningsmæssige som private), responsa (konsulentudtalelser om manuskripter), forretningsmæssigt materiale (forlagsaftaler, salgsopgørelser, regnskab), manuskriptrelateret materiale (pr, indhold, satsanvisninger, omslag, fotos), manuskripter (herunder notesbøger, dagbøger, selvbiografiske skitser samt oversættelser og eksamensopgaver) og bøger (eller kopier af færdigtryk).

Principper for registreringen
Hovedgrupper, undergrupper og poster
Arkivbasen er opdelt i hovedgrupper, undergrupper og poster. Hver enkelt af de 222 opslagsnavne udgør en hovedgruppe, mens de forskellige typer materiale udgør forskellige undergrupper. I arkivnøglen finder man en oversigt over hoved- og undergrupper. Numrene i parentes ud for de enkelte undergrupper henviser ikke til antal manuskripter, breve m.m., men til antal poster i gruppen. Ét nummer kan således rumme mange arkivalier. Hvor særlige behov har gjort sig gældende, optræder andre undergrupper end de nedenfor nævnte.

Manuskripter og bøger
Manuskripter og bøger er ordnet efter følgende princip:

a) er ordnet kronologisk. b) alfabetisk og i særlige tilfælde kronologisk. c) alfabetisk efter forfatternavn. d) kronologisk. e) alfabetisk efter forfatternavn.

Manuskripter uden navn og titel er placeret sidst i deres respektive grupper. I særlige tilfælde benyttes både kronologi og alfabetisering.

Breve
Brevene er ordnet i to grupper:

Brevene er opdelt efter afsenders eller modtagers navn og placeret i alfabetisk rækkefølge. Breve, hvor kun fornavnet er kendt, står først. Breve med uidentificerede afsendere/modtagere står sidst (med enkelte undtagelser). Hvert navn er tildelt et nummer. Under hvert navn oplyses antal breve ud over 1, dato/udat. (ved flere breve oplyses første og sidste dato) samt evt. relation til opslagsnavnet.

Breve til og fra andre er typisk sendt til/fra en repræsentant for Arena/Arkiv for Ny Litteratur. De er som hovedregel ordnet efter det navn, der ikke repræsenterer Arena/Arkiv for Ny Litteratur. Såvel afsender som modtager af breve til og fra andre er noteret i den boks, der angiver navn/titel på arkivstykket. F.eks.: Gruppe: Kristen Bjørnkjær >> breve til/fra andre. Navn/Titel: Hamre, Jørgen og K.E. Hermann.

I særlige tilfælde er breve med forskellige afsendere og modtagere samlet under navnet på en repræsentant for Arena/Arkiv for Ny Litteratur.

Avisartikler, responsa m.m.
De øvrige undergrupper i arkivet er hver især registreret under ét nummer, med mindre særlige behov har gjort sig gældende. Det drejer sig om avisartikler, responsa, forretningsmæssigt materiale, manusrelateret materiale, diverse samt læg. Hvor det har været hensigtsmæssigt, er arkivalierne ordnet kronologisk. Responsaene er ordnet efter navnet på den, der har skrevet responsummet, eller navnet på den, det omhandler.

Ordforklaring til basens poster
Nummer: Det enkelte nummer i arkivet.
Gruppe: Navnet på undergruppen.
Navn/Titel: Navnet/titlen på arkivstykket.
Beskrivelse: Oplysninger om arkivstykket (nærmere beskrivelse af indholdet, titel, antal, evt. datering/udat.).
Datering: Datering af arkivstykket, når det ikke fremgår af beskrivelsen.
Relation: Oplysninger om relationer mellem breves afsendere og modtagere (data som indgår i brevhoved samt familierelationer).
Note: Yderligere oplysninger i relation til arkivstykket (f.eks. hvor et manuskript er publiceret, hvis forlaget ikke er Arena).

ARKIVNØGLE SØGNING HOVEDMENU